OlgaShatrova_logo2OlgaShatrova_logo2

​​

 

 

The new jewelry brand for Olga Shatrova 

 

 

 

OlgaShatrova_logoOlgaShatrova_logo
OlgaShatrova_cardOlgaShatrova_card
OlgaShatrova_pattern2OlgaShatrova_pattern2
OlgaShatrova_bagOlgaShatrova_bag
OlgaShatrova_packOlgaShatrova_pack
OlgaShatrova_fasadeOlgaShatrova_fasade
OlgaShatrova_brandwallOlgaShatrova_brandwall
OlgaShatrova_coloursOlgaShatrova_colours